ANUNTURI

Anunt anulare apel de selecție S.2/2021 M4/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol” – 12 octombrie 2021

Anunț Schimb de experiență sM 19.3B în teritoriul Asociației GAL Covurlui – „Pe urmele răzeșilor din Moldova” – 03.08.2021


Erată actualizare documente aferente S1/2021 măsura M1/1A  „Ridicarea nivelului de cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală” – Avizată CDRJ  – 14.07.2021


Anunt lansare apel de selecție M4 – scurt – 12.04.2021


Anunt lansare apel de selecție M4 – detaliat – 12.04.2021


 ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.2/2021 M4/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 19.04.2021 – Sesiune continuă anul 2021.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.09.2021 / data epuizării fondurilor disponibile.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M4/6A, în această sesiune sunt de   74.881,79 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 74.881,79 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi comunicată în Ghidul Solicitantului pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de lansare a sesiunii de primire de cereri de finanțare.
 • Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța măsurii pentru dezvoltarea teritoriului, resursele financiare limitate ale potențialilor investitori din teritoriu și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate prin măsură.
 • Intensitatea maximă a sprijinului public nerambursabil este de 90%;

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), Click aici.

Documentele justificative, numerotate conform Cererii de Finanțare, pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M4/6A  sunt următoarele:

1.1   a) Studiul de Fezabilitate, pentru proiectele care prevăd construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism şi va întocmi Studiul de Fezabilitate.

Important!

În cadrul Studiului de Fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente:

cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în Studiul de Fezabilitate;;

devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi să poarte ștampila elaboratorului documentaţiei::

– „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului.

– detalierea capitolului 3 pct. 3.5Cheltuieli pentru proiectare şi a capitolului 5 – pct. 5.1 Organizare de şantier în ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din care rezultă valoarea totală per sub-capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi;

părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), care trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator;

– în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”)

devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru proiecte care propun prestarea de servicii. Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a Agenţiei, sau sunt nejustificate prin numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.

– în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul de Fezabilitate se ataşează:

b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

şi

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor,

1.2  Memoriu Justificativ pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 14 din Ghidul solicitantului).

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere – formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare. Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.

sau

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)

şi/sau

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);

Sau

2.4  Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ.

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor :

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:

a) Dreptul de proprietate privată

b) Dreptul de concesiune

c) Dreptul de superficie.

De ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de superficie, contract de schimb, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care legea prevede aceasta;

Documentele trebuie să fie încheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială.

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:

a) dreptul de proprietate privată,

b) dreptul de concesiune,

c) dreptul de superficie,

d) dreptul de uzufruct;

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;

f) împrumutul de folosință (comodat)

g) dreptul de închiriere/locațiune.

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.

Documentele trebuie să fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru cladiri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.

În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru terenuri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

– suprafaţa concesionată la zi – dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.

3.3 Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi și/sau modernizarea construcțiilor existente.

Atenţie!

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare în cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008:

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.

Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de Finanţare în câmpul ‘’Alte documente”

4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul” pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole (dacă este cazul)

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului)

Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)

14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.

15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.

16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).

17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firma în dificultate„, semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.

18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)

19. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de Finanțare solicitantul a obținut venituri din exploatare, iar veniturile din activitățile agricole reprezentă cel puțin 50% din acestea.

23. Alte documente (după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsesc în Ghidul Solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL Covurlui Click aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.crt.

Criterii de selecție

Punctaj

Documente verificate

1

Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole

Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.

* în UAT-ul din actualul teritoriu GAL.

10

APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ Documente financiar contabile

2

Prioritizarea activităților meșteșugărești tradiționale

10

SF/MJ

3

Principiul prioritizării activităților direct productive față de prestările de servicii:

Max. 10

SF/ MJ

3.1         Activități direct productive(fabricație)

10

3.2         Activități în construcții

5

4

Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în ariile naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

10

Anexa 11

5

Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice:

Max. 20

Documente financiar contabile

5.1 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)

20

5.2 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)

15

5.3 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 1 an și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)

10

6

Numărul de locuri de muncă create:

Max. 30

 

SF/ MJ

–      1 loc de muncă

10

–      2  locuri de muncă

20

–      Minim 3 locuri de muncă

30

7

Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă.

10

SF/ MJ

 

TOTAL

100

 

Punctajul minim necesar va fi de 10 puncte

 

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Comitetul de selecție se întrunește lunar pentru proiectele depuse până la sârșitul lunii precedente, (numai dacă se depun  proiecte).

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0753 801 729

                0742 292 703                                                                                                    


Anunț lansare apel de selecție M1 – scurt – 22.02.2021


Anunț lansare apel de selecție M1 – detaliat – 22.02.2021


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.1/2021 M1/1A „Ridicarea nivelului de cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 24.02.2021 – Sesiune continuă anul 2021.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.09.2021/ data epuizării fondurilor disponibile.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M1/1A, în această sesiune sunt de   14.000,00 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 14.000,00 euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv rambursarea costurilor suportate și plătite efectiv de beneficiarul direct cu pregătirea cursanților într-un modul de curs de minim cinci zile.

Grupul țintă este format din beneficiarii proiectelor de dezvoltare rurală aferente măsurilor din SDL  (fermieri, aplicanți pe proiecte non-agricole, titulari de P.F.A.; I.I.; I.F., asociați, acționari, manageri, reprezentanți legali sau împuterniciți ai acestora); persoane desemnate de UAT-uri și ONG-uri care sunt aplicanți/beneficiari ai finanțărilor prin GAL. Vor fi instruite 30 de persoane.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), se găsește Click aici.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M1/1A  sunt următoarele:

 1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii.
 2. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă[1]
 3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.)
 4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.

 1. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).
 2. Oferte conforme – documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

–           Să fie datate, personalizate și semnate;

–           Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;

–           Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.

 1. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

 1. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.

 1. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis
 2. Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”
 3. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsește în Ghidul solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL COVURLUI Click aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

crt.

Criterii de selecție

Punctaj

Documente

verificate

1

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie, inclusiv argumentarea clară a acestei contribuții

20

Cerere de Finanțare  Documente justificative

2

Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect

15

Cerere de Finanțare Documente anexă

3

Proiectul definește clar grupul țintă inclus în proiect și nevoile sale

15

Cerere de Finanțare Documente anexă

4

Proiectul propune noi modalități/soluții personalizate pentru a răspunde nevoilor identificate ale grupului țintă, sau noi modalități de utilizare a instrumentelor existente

20

Cerere de Finanțare Documente anexă

5

Proiectul demonstrează cum contribuie la susținerea dezvoltării teritoriului Asociației GAL Covurlui

15

Cerere de Finanțare Documente anexă

6

Principiul eficienței uitilizării fondurilor

15

Cerere de Finanțare Documente anexă

 

TOTAL

100

 

Punctajul minim necesar va fi de 30 puncte

 

”Lista comunelor și a gradului de sărăcie aferent” este postat pe site-ul www.afir.info.

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Comitetul de selecție se întrunește lunar pentru proiectele depuse până la sârșitul lunii precedente (numai dacă se depun  proiecte).

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0753 801 729

                    0742 292 703      

[1] Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.).


Anunț privind lansare proiect submăsura 19.3 B – noiembrie 2020

Asociația GAL Covurlui face parte din Proiectul transnațional de cooperare „Pe urmele răzeșilor din Modova”, conform contractului de finanțare semnat pe 05 octombrie 2020.

Din parteneriat fac parte 8 GAL-uri din România și 5 GAL-uri din Republica Moldova.


Anunt lansare apel de selecție M5 – scurt – 30.09.2020


Anunt lansare apel de selecție M5 – detaliat – 30.09.2020


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.20/2020 M5/6B „Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice locale și a serviciilor de bază

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 08.10.2020.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 09.11.2020.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M5/6B, în această sesiune sunt de 69.872,00  euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 69.872,00  euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de venit.
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), se găsește Click aici.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M5/6B  sunt următoarele:

 1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.

 1. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

sau

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)

3.4 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

 1. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare.
 2. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul).
 3. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):
 • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
 • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
 • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 9) este orientativ!

7.1. Certificat de înregistrare fiscală

7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

şi

7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ON

8. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sub forma:

8.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau

8.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

 1. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor – sociale și de interes public deservite direct de proiect.
 2. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamanetul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă în ultimii zece ani pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

11.1 Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiinţarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă.

sau

11.2 Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.

11.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.

sau

11.4 În situaţia în care infrastructura de apă/apă uzată existentă a fost pusă în funcţiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare: Procesul verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare;

 1. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
 2.  Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
 3. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
 4. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului).
 5. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsește în Ghidul solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL COVURLUI Click aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

crt.

Criterii de selecție

Punctaj

Documente

verificate

1

Proiecte realizate în parteneriat

10

Acord de parteneriat

2

Proiecte cu un impact benefic asupra mediului

15

Studiu de Fezabilitate

3

Proiecte care utilizează resurse  de energie regenerabilă

10

Studiu de Fezabilitate

4

Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă cu normă întreagă

10

Studiu de Fezabilitate

5

Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară

10

Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene

6

Proiecte care se implementează în localități cu grad de sărăcie ridicat, astfel:

–          localitaţi cu grad de sărăcie ridicat      (rată sărăcie  >55%)                                                                                

–          localitaţi cu grad de sărăcie mediu       (rată sărăcie 40%-55%)                                                                           

–          localitaţi cu grad de sărăcie scazut       (rată sărăcie  <40%)                             

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.

Max. 15

 

15

 

10

 

5

 

 

Studiu de Fezabilitate, Lista comunelor și a grdului de sărăcie aferent

7

Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi rutiere:

–          cu drumuri județene;

–          cu drumuri naționale.

 

Max. 15

 

10

15

Studiu de Fezabilitate

8

Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată a perioadelor de secetă

15

Studiu de Fezabilitate

 

TOTAL

100

 

Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte

 

”Lista comunelor și a grdului de sărăcie aferent” este postat pe site-ul www.afir.info.

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Comitetul de selecție se întrunește în luna noiembrie 2020, (numai dacă se depun  proiecte).

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0753 801 729

                  0742 292 703                 


Anunt lansare apel de selecție M1 – scurt


Anunt lansare apel de selecție M1 – detaliat


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE S19/2020 M1/1A „Ridicarea nivelului de cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 01.06.2020 – Sesiune continuă anul 2020.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.11.2020/ data epuizării fondurilor disponibile.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M1/1A, în această sesiune sunt de   14.000,00 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 14.000,00 euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv rambursarea costurilor suportate și plătite efectiv de beneficiarul direct cu pregătirea cursanților într-un modul de curs de minim cinci zile.

Grupul țintă este format din beneficiarii proiectelor de dezvoltare rurală aferente măsurilor din SDL  (fermieri, aplicanți pe proiecte non-agricole, titulari de P.F.A.; I.I.; I.F., asociați, acționari, manageri, reprezentanți legali sau împuterniciți ai acestora); persoane desemnate de UAT-uri și ONG-uri care sunt aplicanți/beneficiari ai finanțărilor prin GAL. Vor fi instruite 30 de persoane.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), se găsește  Click aici.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M1/1A  sunt următoarele:

 1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii.
 2. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă[1]
 3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.)
 4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.

 1. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).
 2. Oferte conforme – documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

–           Să fie datate, personalizate și semnate;

–           Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;

–           Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.

 1. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

 1. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.

 1. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis
 2. Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”
 3. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsește în Ghidul solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL COVURLUI Click aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

crt.

Criterii de selecție

Punctaj

Documente

verificate

1

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie, inclusiv argumentarea clară a acestei contribuții

20

Cerere de Finanțare  Documente justificative

2

Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect

15

Cerere de Finanțare Documente anexă

3

Proiectul definește clar grupul țintă inclus în proiect și nevoile sale

15

Cerere de Finanțare Documente anexă

4

Proiectul propune noi modalități/soluții personalizate pentru a răspunde nevoilor identificate ale grupului țintă, sau noi modalități de utilizare a instrumentelor existente

20

Cerere de Finanțare Documente anexă

5

Proiectul demonstrează cum contribuie la susținerea dezvoltării teritoriului Asociației GAL Covurlui

15

Cerere de Finanțare Documente anexă

6

Principiul eficienței uitilizării fondurilor

15

Cerere de Finanțare Documente anexă

 

TOTAL

100

 

Punctajul minim necesar va fi de 30 puncte

 

”Lista comunelor și a gradului de sărăcie aferent” este postat pe site-ul www.afir.info.

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Comitetul de selecție se întrunește pentru anul 2020, (numai dacă se depun  proiecte) astfel:

 • În luna iulie pentru proiecte depuse până la 10.07.2020,
 • În luna septembrie pentru proiecte depuse până la 31.08.2020,
 • În luna decembrie pentru proiecte depuse până la 30.11.2020.

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0753 801 729

                0742 292 703                                                                                                    


[1] Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.).


Anunț prelungire apel de selectie M3


 Anunț lansare apel de selecție M7 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE S.18/2019 M7/6BProtejarea și valorificarea patrimoniului de interes local

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 04.06.2019 – Sesiune continuă anul 2019.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.11.2019/ data epuizării fondurilor disponibile.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M7/6B, în această sesiune sunt de   15.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 15.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de venit..
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate public.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), Click aici.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M7/6B  sunt următoarele:

 • Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).
 • Memoriul justificativ (în cazul dotărilor).

Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu cultural clasa (grupa) B, documentaţia va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 5596-VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005.

Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a componentelor artistice (decorațiuni murale, pictură murală, etc) ale căror avize sunt emise doar de Ministerul Culturii.

 1. Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte:

3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate),

sau

3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare al ONG-urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate/societăților comerciale pe o perioada de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare;

 1. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

5.1. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):

 • necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
 • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)
 • nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

5.2 Hotărârea Adunării Generale/ Organului de conducere pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):

 • necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării;
 • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
 • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

6.1. Certificatul de înregistrare fiscală

6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, sau

6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc), sau

6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC.

 1. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).
 2. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
 3. Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică sub forma

9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică,

sau

9.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

 1. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Judeţene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B sau neclasificat şi că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată).
 1. Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor interveții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
 2. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
 3. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
 4. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului).
 5. Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B conform Legii 422/2001 și copie Monitorul Oficial al României Partea I în care a fost publicat, dacă este cazul.
 6. Alte documente justificative (se vor prezenta de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsesc în Ghidul Solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL Covurlui Click aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

crt.

Criterii de selecție

Punctaj

Documente

verificate

1

Proiecte realizate în parteneriat:

–      Minim 2 parteneri

–      Mai mult de 2 parteneri

Max. 20

10

20

Acord de parteneriat

2

Proiecte cu un impact benefic asupra mediului.

20

Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ

3

Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă:

–      1-2  locuri de muncă

–      Minim 3 locuri de muncă

Max. 20

 

15

20

Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ

4

Proiecte depuse de organizații ale minorităților naționale sau care au ca grup țintă membrii unor asemenea comunități.

20

Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ

5

Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară.

20

Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene

 

TOTAL

100

 

Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte

 

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Comitetul de selecție se întrunește  pentru anul 2019, (numai dacă se depun  proiecte) astfel:

 • În luna iulie pentru proiecte depuse până la 05.07.2019,
 • În luna septembrie pentru proiecte depuse până la 31.08.2019,
 • În luna decembrie pentru proiecte depuse până la 30.11.2019.

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                  0742 292 703       


Anunț lansare apel de selecție M5 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE S.17/2019 M5/6B „Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice locale și a serviciilor de bază

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 04.06.2019 – Sesiune continuă anul 2019.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.11.2019/ data epuizării fondurilor disponibile.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M5/6B, în această sesiune sunt de 67.678,28 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 33.839,14 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de venit.
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), Click aici.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M5/6B  sunt următoarele:

 1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.

 1. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

sau

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)

3.4 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

 1. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare.
 2. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul).
 3. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):
 • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
 • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
 • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 9) este orientativ!

7.1. Certificat de înregistrare fiscală

7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

şi

7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG

8. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sub forma:

8.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau

8.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

 1. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor – sociale și de interes public deservite direct de proiect.
 2. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamanetul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă în ultimii zece ani pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

11.1 Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiinţarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă.

sau

11.2 Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.

11.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.

sau

11.4 În situaţia în care infrastructura de apă/apă uzată existentă a fost pusă în funcţiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare: Procesul verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare;

 1. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
 2. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
 3. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
 4. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului).
 5. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsește în Ghidul solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL COVURLUI Click aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

crt.

Criterii de selecție

Punctaj

Documente

verificate

1

Proiecte realizate în parteneriat

10

Acord de parteneriat

2

Proiecte cu un impact benefic asupra mediului

15

Studiu de Fezabilitate

3

Proiecte care utilizează resurse  de energie regenerabilă

10

Studiu de Fezabilitate

4

Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă cu normă întreagă

10

Studiu de Fezabilitate

5

Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară

10

Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene

6

Proiecte care se implementează în localități cu grad de sărăcie ridicat, astfel:

–          localitaţi cu grad de sărăcie ridicat      (rată sărăcie  >55%)                                                                                

–          localitaţi cu grad de sărăcie mediu       (rată sărăcie 40%-55%)                                                                           

–          localitaţi cu grad de sărăcie scazut       (rată sărăcie  <40%)                             

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.

Max. 15

 

15

 

10

 

5

 

 

Studiu de Fezabilitate, Lista comunelor și a grdului de sărăcie aferent

7

Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi rutiere:

–          cu drumuri județene;

–          cu drumuri naționale.

 

Max. 15

 

10

15

Studiu de Fezabilitate

8

Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată a perioadelor de secetă

15

Studiu de Fezabilitate

 

TOTAL

100

 

Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte

 

”Lista comunelor și a grdului de sărăcie aferent” este postat pe site-ul www.afir.info.

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Comitetul de selecție se întrunește pentru anul 2019, (numai dacă se depun  proiecte) astfel:

 • În luna iulie pentru proiecte depuse până la 05.07.2019,
 • În luna septembrie pentru proiecte depuse până la 31.08.2019,
 • În luna decembrie pentru proiecte depuse până la 30.11.2019.

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                  0742 292 703          


Anunț lansare apel de selecție M3 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE S.16/2019 M3/3A „Stimularea înființării și sprijinirea formelor asociative din agricultură

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 04.06.2019 – Sesiune continuă anul 2019.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.11.2019/ data epuizării fondurilor disponibile.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M3/3A, în această sesiune sunt de 40.000,00 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 40.000,00 euro.

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

 • Pentru sectorul producției agricole intensitatea sprijinului nerambursabil, se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare pentru:
 • Investiţii realizate de parteneriate care au ca reprezentant legal/ administrator/ președinte/ manager al formei asociative desemnat de către asociaţi, pe unul dintre membrii cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare,
 • Investiții colective sau proiecte integrate, inclusiv a celor legate de o fuziune a unor organizații de producători (contribuția la partea de cofinanțare a proiectului); 
 • Operațiunile sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiile legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice/semnificative, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
 • Pentru sectorul prelucrării producției agricole intensitatea sprijinului nerambursabil, se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare pentru:
 • Operațiunile sprijinite în cadrul PEI;
 • Proiectele depuse de o fuziune a unor organizații de producători.

Rata sprijinului combinat, pentru ambele domenii, nu poate depăși 90% .

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor enumerate în Anexa I la TFEU vor respecta intensităţile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), Click aici.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M3/3A  sunt următoarele:

 1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE, obligatoriu pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și opțional pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).

(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie)

Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/2016.

Atenție! Art 15 aferent HG 907/2016 ,

”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii:

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenție au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.

c) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.

Important!

– numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile.

– devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei.

– se va atașa ”foaia de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului.

– se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de santier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.

– părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.

– în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea.

– în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”).

– Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora).

– în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, cu respectarea limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, chiar și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu extras din BD cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020, valabil la momentul elaborării SF.

ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

– În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

    1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

    1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

    1.d) Memoriu Justificativ pentru proiecte fără construcții-montaj.

 1. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de finanțare se vor depune ultimile trei situaţii financiare.

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la Dosarul cererii de finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere – formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015,(cod fisca), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va depune nici un document în acest sens.

Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea pe bază de norma de venit.

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:

– data producerii pagubelor;

– cauzele calamităţii;

– să certifice poziția persoanei în societate;

– gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.

3.a1)  COPIE DUPĂ ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi/ sau contractul de concesiune sau alt document (încheiat la notar) care să certifice dreptul de folosinţă al terenului. Perioada de folosință a terenului va fi cea minimă prevăzută în lege pentru asemenea tripuri de contracte.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

 – suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces)

 Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi

Atenţie! Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie.

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii,numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus in folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani.

 b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,:

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT (ÎNCHEIAT LA NOTAR) care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect ;

b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile.

Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

– suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

Atenţie! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de construire/desființare:

– drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă autentică de un notar public.

– drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiția.

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului.

 c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:

1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare se depune dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, cererea de finanțare și extrasul din Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA.

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine – ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei.

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.

2) Pașaportul emis de ANZ pentru ecvideeele cu rasă de origine.

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare

9. Pentru unitățile care se modernizează:

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.

10.1 a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

 1. b) STATUT pentru: Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, ), Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare; Asociație înființAtă conform OG 26/2000 completările și modificările ulterioare.

10.2 a) Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare .

sau

b) Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/ Certificat de înscriere a persoanei juridice emis de Judecătorie.

10.3 a) Statutul, actul constitutiv al formei asociative.

b) Lista membrilor formei asociative, actualizată la data depunerii Cererii de finanțare.

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală.

Atenție! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se instalează, fiind managerul exploataţiei) sau pentru angajatul care deţine funcţia de manager al exploataţiei agricole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta şi documentele care să certifice poziția persoanei în societate: 

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă.

Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/acreditata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificari.

Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare.

 1. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor noi sau

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul)

 1. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ.

 14.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor care obțin după implementarea proiectului, un produs ecologic)

14.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice primare/finite emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent).

 1. DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA FIRME ÎN DIFICULTATE
 2. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii proiectului: ( de ex. copia autorizației de gospodărire a apelor a ANIF/entității care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la care se branșează solicitantul, etc )

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsește în Ghidul solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL COVURLUI Click aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

crt.

Criterii de selecție

Punctaj

Documente

verificate

1

Structuri asociative care să includă activitate de producție și de procesare

15

SF/MJ

2

Prioritizarea asocierii dintre ferme mici

15

Documente APIA / I.A.C.S.

3

Prioritizarea sectoarelor de legumicultură și creșterea animalelor:

–      Legumicultură sau creșterea animalelor    

–      Legumicultură și creșterea animalelor       

Max. 15

 

10

15

SF/MJ

4

Nivelul de calificare al liderului parteneriatului

–      Certificat competențe în domeniul agricol

–      Studii liceale în domeniul agricol

–      Studii superioare în domeniul agricol

Max. 15

5

10

15

Diplomă/Certificat de absolvire / Atestat profesional

5

Parteneriate care cuprind membrii din mai multe comune

20

Acte constitutive/ SF/MJ

6

Numărul de locuri de muncă create:

–      1-2  locuri de muncă

–      Minim 3 locuri de muncă

Max. 20

15

20

SF/MJ

 

TOTAL

100

 

Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte

 

 Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Comitetul de selecție se întrunește pentru anul 2019, (numai dacă se depun  proiecte) astfel:

 • În luna iulie pentru proiecte depuse până la 05.07.2019,
 • În luna septembrie pentru proiecte depuse până la 31.08.2019,
 • În luna decembrie pentru proiecte depuse până la 30.11.2019.

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                  0742 292 703                                          


Anunț lansare apel de selecție M1 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.15/2019 M1/1A „Ridicarea nivelului de cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 04.06.2019 – Sesiune continuă anul 2019.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.11.2019/ data epuizării fondurilor disponibile.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M1/1A, în această sesiune sunt de   10.000,00 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 10.000,00 euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv rambursarea costurilor suportate și plătite efectiv de beneficiarul direct cu pregătirea cursanților într-un modul de curs de minim cinci zile.

Grupul țintă este format din beneficiarii proiectelor de dezvoltare rurală aferente măsurilor din SDL  (fermieri, aplicanți pe proiecte non-agricole, titulari de P.F.A.; I.I.; I.F., asociați, acționari, manageri, reprezentanți legali sau împuterniciți ai acestora). Vor fi instruite minim 20 de persoane.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), Click aici.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M1/1A  sunt următoarele:

 1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii.
 2. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă[1]
 3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.)
 4. Documente doveditoare privind autorizarea solicitantului ca furnizor de formare profesională, conform legislației
 5. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.

 1. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către:

 1. a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;
 2. b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată.

 1. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).
 2. Oferte conforme – documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

–           Să fie datate, personalizate și semnate;

–           Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;

–           Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.

 1. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

 1. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.

 1. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis
 2. Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”
 3. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

[1] Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsește în Ghidul solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL COVURLUI Click aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

crt.

Criterii de selecție

Punctaj

Documente

verificate

1

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie, inclusiv argumentarea clară a acestei contribuții

20

Cerere de Finanțare  Documente justificative

2

Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect

15

Cerere de Finanțare Documente anexă

3

Proiectul definește clar grupul țintă inclus în proiect și nevoile sale

15

Cerere de Finanțare Documente anexă

4

Proiectul propune noi modalități/soluții personalizate pentru a răspunde nevoilor identificate ale grupului țintă, sau noi modalități de utilizare a instrumentelor existente

20

Cerere de Finanțare Documente anexă

5

Proiectul demonstrează cum contribuie la susținerea dezvoltării teritoriului Asociației GAL Covurlui

15

Cerere de Finanțare Documente anexă

6

Principiul eficienței uitilizării fondurilor

15

Cerere de Finanțare Documente anexă

 

TOTAL

100

 

Punctajul minim necesar va fi de 30 puncte

 

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici.

Comitetul de selecție se întrunește pentru anul 2019, (numai dacă se depun  proiecte) astfel:

 • În luna iulie pentru proiecte depuse până la 05.07.2019,
 • În luna septembrie pentru proiecte depuse până la 31.08.2019,
 • În luna decembrie pentru proiecte depuse până la 30.11.2019.

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                   0742 292 703                                                                                           


Anunt prelungire apel de selectie M5


Anunt prelungire apel de selecție M5


Anunt lansare apel de selecție M5 – scurt


 ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.14/2018 M5/6B „Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice locale și a serviciilor de bază

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 29.10.2018.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.11.2018.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M5/6B, în această sesiune sunt de 210.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 70.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de venit.
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click Aici.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M5/6B  sunt următoarele:

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

sau

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)

3.4 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare.

5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul).

6. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

 • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
 • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
 • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 9) este orientativ!

7.1. Certificat de înregistrare fiscală

7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

şi

7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG

8. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sub forma:

8.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau

8.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

9. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor – sociale și de interes public deservite direct de proiect.

10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamanetul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă în ultimii zece ani pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

11.1 Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiinţarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă.

sau

11.2 Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.

11.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.

sau

11.4 În situaţia în care infrastructura de apă/apă uzată existentă a fost pusă în funcţiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare: Procesul verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare;

12. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.

13. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

14. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

15. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului).

16. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsește în Ghidul solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL COVURLUI click Aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crt.

Criterii de selecție Punctaj Documente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verificate

1 Proiecte realizate în parteneriat 10 Acord de parteneriat
2 Proiecte cu un impact benefic asupra mediului 15 Studiu de Fezabilitate
3 Proiecte care utilizează resurse  de energie regenerabilă 10 Studiu de Fezabilitate
4 Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă cu normă întreagă 10 Studiu de Fezabilitate
5 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 10 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene
6 Proiecte care se implementează în localități cu grad de sărăcie ridicat, astfel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          localitaţi cu grad de sărăcie ridicat      (rată sărăcie  >55%)

–          localitaţi cu grad de sărăcie mediu       (rată sărăcie 40%-55%)

–          localitaţi cu grad de sărăcie scazut       (rată sărăcie  <40%)

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.

Max. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

10

 

5

 

 

Studiu de Fezabilitate, Lista comunelor și a grdului de sărăcie aferent
7 Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi rutiere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          cu drumuri județene;

–          cu drumuri naționale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. 15

 

10

15

Studiu de Fezabilitate
8 Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată a perioadelor de secetă 15 Studiu de Fezabilitate
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte  

”Lista comunelor și a gradului de sărăcie aferent” este postat pe site-ul www.afir.info.

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Comitetul de selecție se întrunește  în luna ianuarie 2019, (numai dacă se depun  proiecte).

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                  0742 292 703                                       


Anunt lansare apel de selecție M4 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.13/2018 M4/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 10.09.2018.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 21.09. 2018.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M4/6A, în această sesiune sunt de   225.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 75.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi comunicată în Ghidul Solicitantului pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de lansare a sesiunii de primire de cereri de finanțare.
 • Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța măsurii pentru dezvoltarea teritoriului, resursele financiare limitate ale potențialilor investitori din teritoriu și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate prin măsură.
 • Intensitatea maximă a sprijinului public nerambursabil este de 90%;

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click Aici.

Documentele justificative, numerotate conform Cererii de Finanțare, pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M4/6A  sunt următoarele:

1.1 a) Studiul de Fezabilitate, pentru proiectele care prevăd construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism şi va întocmi Studiul de Fezabilitate.

Important!

În cadrul Studiului de Fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente:

cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în Studiul de Fezabilitate;;

devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi să poarte ștampila elaboratorului documentaţiei::

– „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului.

– detalierea capitolului 3 pct. 3.5Cheltuieli pentru proiectare şi a capitolului 5 – pct. 5.1 Organizare de şantier în ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din care rezultă valoarea totală per sub-capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi;

părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), care trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator;

– în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”)

devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru proiecte care propun prestarea de servicii. Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a Agenţiei, sau sunt nejustificate prin numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.

– în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul de Fezabilitate se ataşează:

b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

şi

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor,

1.2  Memoriu Justificativ pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 14 din Ghidul solicitantului).

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere – formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare. Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.

sau

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)

şi/sau

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);

Sau

2.4  Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ.

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor :

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:

a) Dreptul de proprietate privată

b) Dreptul de concesiune

c) Dreptul de superficie.

De ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de superficie, contract de schimb, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care legea prevede aceasta;

Documentele trebuie să fie încheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială.

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:

a) dreptul de proprietate privată,

b) dreptul de concesiune,

c) dreptul de superficie,

d) dreptul de uzufruct;

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;

f) împrumutul de folosință (comodat)

g) dreptul de închiriere/locațiune.

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.

Documentele trebuie să fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru cladiri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.

În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru terenuri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

– suprafaţa concesionată la zi – dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.

3.3 Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi și/sau modernizarea construcțiilor existente.

Atenţie!

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare în cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008:

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.

Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de Finanţare în câmpul ‘’Alte documente”

4.Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul” pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole (dacă este cazul),

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului)

Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)

14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.

15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.

16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).

17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firma în dificultate„, semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.

18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)

19. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de Finanțare solicitantul a obținut venituri din exploatare, iar veniturile din activitățile agricole reprezentă cel puțin 50% din acestea.

23.Alte documente (după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsesc în Ghidul Solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici .

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL Covurlui click Aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.crt. Criterii de selecție Punctaj Documente verificate
1 Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.

* în UAT-ul din actualul teritoriu GAL.

10 APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ Documente financiar contabile
2 Prioritizarea activităților meșteșugărești tradiționale 10 SF/MJ
3 Principiul prioritizării activităților direct productive față de prestările de servicii: Max. 10 SF/ MJ
3.1         Activități direct productive(fabricație) 10
3.2         Activități în construcții 5
4 Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în ariile naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 10 Anexa 11
5 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice: Max. 20 Documente financiar contabile
5.1 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 20
5.2 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 15
5.3 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 1 an și cu profit operațional în ultimul an (ultimile 12 luni calendaristice pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 10
6 Numărul de locuri de muncă create: Max. 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF/ MJ

–      1 loc de muncă 10
–      2  locuri de muncă 20
–      Minim 3 locuri de muncă 30
7 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă. 10 SF/ MJ
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 10 puncte  

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Comitetul de selecție se întrunește  în luna octombrie 2018, (numai dacă se depun  proiecte).

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                  0742 292 703         


Anunt prelungire apeluri de selectie M5, M6, M7


Anunt lansare apel de selecție M7 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.12/2018 M7/6BProtejarea și valorificarea patrimoniului de interes local

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 23.07.2018.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 24.08.2018.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M7/6B, în această sesiune sunt de   15.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 15.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de venit..
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate public.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click Aici.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M7/6B  sunt următoarele:

1.1 Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).

1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor).

Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu cultural clasa (grupa) B, documentaţia va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 5596-VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005.

Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a componentelor artistice (decorațiuni murale, pictură murală, etc) ale căror avize sunt emise doar de Ministerul Culturii.

2. Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte:

3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate),

sau

3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare al ONG-urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate/societăților comerciale pe o perioada de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare;

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

5.1. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):

 • necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
 • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)
 • nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

5.2 Hotărârea Adunării Generale/ Organului de conducere pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):

 • necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării;
 • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
 • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

6.1. Certificatul de înregistrare fiscală

6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, sau

6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc), sau

6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC.

7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).

8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

9. Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică sub forma

9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică,

sau

9.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

10. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Judeţene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B sau neclasificat şi că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată).

 11. Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor interveții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

12. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

13. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

14. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului).

15. Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B conform Legii 422/2001 și copie Monitorul Oficial al României Partea I în care a fost publicat, dacă este cazul.

16. Alte documente justificative (se vor prezenta de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsesc în Ghidul Solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL Covurlui click Aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crt.

Criterii de selecție Punctaj Documente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verificate

1 Proiecte realizate în parteneriat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–      Minim 2 parteneri

–      Mai mult de 2 parteneri

Max. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

20

Acord de parteneriat
2 Proiecte cu un impact benefic asupra mediului. 20 Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ
3 Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–      1-2  locuri de muncă

–      Minim 3 locuri de muncă

Max. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

20

Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ
4 Proiecte depuse de organizații ale minorităților naționale sau care au ca grup țintă membrii unor asemenea comunități. 20 Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ
5 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară. 20 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte  

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Comitetul de selecție se întrunește  în luna septembrie 2018, (numai dacă se depun  proiecte).

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                  0742 292 703                                                                                                    


Anunt lansare apel de selecție M6 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.11/2018 M6/6B ”Investiții în infrastructura aferentă serviciilor sociale destinate persoanelor vulnerabile”

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 23.07.2018.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 24.08. 2018.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M6/6B, în această sesiune sunt de   90.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 90.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi obligatoriu menționată în anunțul de lansare a sesiunii de primire de cereri de finanțare.
 • Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța măsurii pentru dezvoltarea teritoriului și numărul de proiecte ce se preconizează a fi finanțate prin măsură, în concordanță cu indicatorii asumați.
 • Ajutorul public nerambursabil se acordă astfel:
 • 90% pentru proiectele generatoare de venit;
 • 100% pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica;
 • 100% pentru proiectele negeneratoare de venit.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click Aici.

Documentele justificative, numerotate conform Cererii de Finanțare, pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M6/6B  sunt următoarele:

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

sau

3.3 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare.

 5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

 • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
 • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 9) este orientativ!

6.1. Certificat de înregistrare fiscală

6.2. În cazul ADI/ONG – Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG.

 11. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică (doar pentru proiectele care necesită acest aviz)

sau

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau

11.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

 12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamanetul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă în ultimii zece ani pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

13. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, (dacă este cazul).

14. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

18. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

 19. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului)

 21. Alte documente justificative (se vor prezenta de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsesc în Ghidul Solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL Covurlui click Aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.crt. Criterii de selecție Punctaj Documente verificate
1 Numărul de parteneri implicați:

 

 

 

 

 

 

–      Minim 2 parteneri

–      Mai mult de 2 parteneri

Max. 20

 

 

 

 

 

 

10

20

SF
2 Numărul de locuri de muncă create:

 

 

 

 

 

 

–      Un loc de muncă

–      2-3 locuri de muncă

–      Minim 4 locuri de muncă

Max. 20

 

 

 

 

 

 

10

15

20

SF
3 Numărul de beneficiari finali vizați în grupul țintă:

 

 

 

 

 

 

–      10-20 beneficiari finali

–      Mai mult de 20 beneficiari finali

Max. 20

 

 

 

 

 

 

10

20

SF
4 Principiul gradului de acoperire a comunităților deservite:

 

 

 

 

 

 

–      1.000-2.500 locuitori

–      Mai mult de 2.500 locuitori

Max. 20

 

 

 

 

 

 

10

20

SF
5 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă. 20 SF
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte  

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Comitetul de selecție se întrunește  în luna septembrie 2018, (numai dacă se depun  proiecte).

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                  0742 292 703                    


 Anunt lansare apel de selecție M5 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.10/2018 M5/6B „Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice locale și a serviciilor de bază

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 23.07.2018.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 24.08.2018.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M5/6B, în această sesiune sunt de 80.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 80.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de venit.
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click Aici.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M5/6B  sunt următoarele:

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

sau

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)

3.4 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare.

5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul).

6. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

 • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
 • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
 • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 9) este orientativ!

7.1. Certificat de înregistrare fiscală

7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

şi

7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG

8. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sub forma:

8.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau

8.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

9. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor – sociale și de interes public deservite direct de proiect.

10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamanetul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă în ultimii zece ani pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

11.1 Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiinţarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă.

sau

11.2 Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.

11.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.

sau

11.4 În situaţia în care infrastructura de apă/apă uzată existentă a fost pusă în funcţiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare: Procesul verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare;

12. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.

13. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

14. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

15. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului).

16. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsește în Ghidul solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL COVURLUI click Aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

 

 

 

 

 

 

crt.

Criterii de selecție Punctaj Documente

 

 

 

 

 

 

verificate

1 Proiecte realizate în parteneriat 10 Acord de parteneriat
2 Proiecte cu un impact benefic asupra mediului 15 Studiu de Fezabilitate
3 Proiecte care utilizează resurse  de energie regenerabilă 10 Studiu de Fezabilitate
4 Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă cu normă întreagă 10 Studiu de Fezabilitate
5 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 10 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene
6 Proiecte care se implementează în localități cu grad de sărăcie ridicat, astfel:

 

 

 

 

 

 

–          localitaţi cu grad de sărăcie ridicat      (rată sărăcie  >55%)

–          localitaţi cu grad de sărăcie mediu       (rată sărăcie 40%-55%)

–          localitaţi cu grad de sărăcie scazut       (rată sărăcie  <40%)

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.

Max. 15

 

15

 

10

 

5

 

 

Studiu de Fezabilitate, Lista comunelor și a grdului de sărăcie aferent
7 Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi rutiere:

 

 

 

 

 

 

–          cu drumuri județene;

–          cu drumuri naționale.

Max. 15

 

10

15

Studiu de Fezabilitate
8 Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată a perioadelor de secetă 15 Studiu de Fezabilitate
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte  

”Lista comunelor și a gradului de sărăcie aferent” este postat pe site-ul www.afir.info.

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Comitetul de selecție se întrunește  în luna septembrie 2018, (numai dacă se depun  proiecte).

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                  0742 292 703                                       


ANUNȚ:

Astăzi 18 iulie 2018 la secțiunea MĂSURI, respectiv MĂSURA 6/6B s-a adăugat un corigendum aferent ghidului solicitantului pentru această măsură.


Anunt lansare apel de selecție M5 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.9/2018 M5/6B „Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice locale și a serviciilor de bază

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 30.04.2018.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 31.05.2018.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M5/6B, în această sesiune sunt de 140.650 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 70.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de venit.
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click Aici.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M5/6B  sunt următoarele:

1.1 Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.

1.2 Memoriu Justificativ (în cazul dotărilor). Pentru proiecte care vizează achiziții simple, bunuri fără montaj.

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

sau

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)

3.4 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare.

5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul).

6. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

 • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
 • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
 • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 9) este orientativ!

7.1. Certificat de înregistrare fiscală

7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

şi

7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG

8. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sub forma:

8.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau

8.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

9. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor – sociale și de interes public deservite direct de proiect.

10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamanetul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă în ultimii zece ani pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

11.1 Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiinţarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă.

sau

11.2 Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.

11.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.

sau

11.4 În situaţia în care infrastructura de apă/apă uzată existentă a fost pusă în funcţiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare: Procesul verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare;

12. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.

13. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

14. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

15. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului).

16. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsește în Ghidul solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici .

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL COVURLUI click Aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

 

 

 

 

 

 

crt.

Criterii de selecție Punctaj Documente

 

 

 

 

 

 

verificate

1 Proiecte realizate în parteneriat 10 Acord de parteneriat
2 Proiecte cu un impact benefic asupra mediului 15 Studiu de Fezabilitate
3 Proiecte care utilizează resurse  de energie regenerabilă 10 Studiu de Fezabilitate
4 Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă cu normă întreagă 10 Studiu de Fezabilitate
5 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 10 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene
6 Proiecte care se implementează în localități cu grad de sărăcie ridicat, astfel:

 

 

 

 

 

 

–          localitaţi cu grad de sărăcie ridicat      (rată sărăcie  >55%)

–          localitaţi cu grad de sărăcie mediu       (rată sărăcie 40%-55%)

–          localitaţi cu grad de sărăcie scazut       (rată sărăcie  <40%)

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.

Max. 15

 

15

 

10

 

5

 

 

Studiu de Fezabilitate, Lista comunelor și a grdului de sărăcie aferent
7 Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi rutiere:

 

 

 

 

 

 

–          cu drumuri județene;

–          cu drumuri naționale.

Max. 15

 

10

15

Studiu de Fezabilitate
8 Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată a perioadelor de secetă 15 Studiu de Fezabilitate
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte  

”Lista comunelor și a grdului de sărăcie aferent” este postat pe site-ul www.afir.info.

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Comitetul de selecție se întrunește  în luna iunie 2018, (numai dacă se depun  proiecte).

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                0742 292 703                                                                                                    


 Anunt lansare apel de selecție M4 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.8/2018 M4/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 30.04.2018.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 31.05. 2018.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M4/6A, în această sesiune sunt de   300.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 75.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi comunicată în Ghidul Solicitantului pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de lansare a sesiunii de primire de cereri de finanțare.
 • Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța măsurii pentru dezvoltarea teritoriului, resursele financiare limitate ale potențialilor investitori din teritoriu și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate prin măsură.
 • Intensitatea maximă a sprijinului public nerambursabil este de 90%;

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click Aici.

Documentele justificative, numerotate conform Cererii de Finanțare, pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M4/6A  sunt următoarele:

1.1 a) Studiul de Fezabilitate, pentru proiectele care prevăd construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism şi va întocmi Studiul de Fezabilitate.

Important!

În cadrul Studiului de Fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente:

cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în Studiul de Fezabilitate;;

devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi să poarte ștampila elaboratorului documentaţiei::

– „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului.

– detalierea capitolului 3 pct. 3.5Cheltuieli pentru proiectare şi a capitolului 5 – pct. 5.1 Organizare de şantier în ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din care rezultă valoarea totală per sub-capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi;

părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), care trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator;

– în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”)

devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru proiecte care propun prestarea de servicii. Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a Agenţiei, sau sunt nejustificate prin numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.

– în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul de Fezabilitate se ataşează:

b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

şi

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor,

1.2  Memoriu Justificativ pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 14 din Ghidul solicitantului).

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere – formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare. Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.

sau

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)

şi/sau

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);

Sau

2.4  Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ.

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor :

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:

a) Dreptul de proprietate privată

b) Dreptul de concesiune

c) Dreptul de superficie.

De ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de superficie, contract de schimb, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care legea prevede aceasta;

Documentele trebuie să fie încheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială.

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:

a) dreptul de proprietate privată,

b) dreptul de concesiune,

c) dreptul de superficie,

d) dreptul de uzufruct;

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;

f) împrumutul de folosință (comodat)

g) dreptul de închiriere/locațiune.

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.

Documentele trebuie să fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru cladiri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.

În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru terenuri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

– suprafaţa concesionată la zi – dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.

3.3 Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi și/sau modernizarea construcțiilor existente.

Atenţie!

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare în cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008:

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.

Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de Finanţare în câmpul ‘’Alte documente”

4.Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul” pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole (dacă este cazul),

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului)

Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)

14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.

15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.

16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).

17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firma în dificultate„, semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.

18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)

19. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de Finanțare solicitantul a obținut venituri din exploatare, iar veniturile din activitățile agricole reprezentă cel puțin 50% din acestea.

23.Alte documente (după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsesc în Ghidul Solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici .

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL Covurlui click Aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.crt. Criterii de selecție Punctaj Documente verificate
1 Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole

 

 

 

 

 

 

Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.

* în UAT-ul din actualul teritoriu GAL.

10 APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ Documente financiar contabile
2 Prioritizarea activităților meșteșugărești tradiționale 10 SF/MJ
3 Principiul prioritizării activităților direct productive față de prestările de servicii: Max. 10 SF/ MJ
3.1         Activități direct productive(fabricație) 10
3.2         Activități în construcții 5
4 Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în ariile naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 10 Anexa 11
5 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice: Max. 20 Documente financiar contabile
5.1 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 20
5.2 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 15
5.3 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 1 an și cu profit operațional în ultimul an (ultimile 12 luni calendaristice pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 10
6 Numărul de locuri de muncă create: Max. 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF/ MJ

–      1 loc de muncă 10
–      2  locuri de muncă 20
–      Minim 3 locuri de muncă 30
7 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă. 10 SF/ MJ
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 10 puncte  

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Comitetul de selecție se întrunește  în luna iunie 2018, (numai dacă se depun  proiecte).

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                  0742 292 703                                                                                                    


Anunt lansare apel de selecție M2 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.7/2018 M2/2A ” Dezvoltarea exploatațiilor agricole, procesarea și comercializarea produselor agricole”

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 30.04.2018.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 31.05. 2018.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M2/2A, în această sesiune sunt de  75.479 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 37.739 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

În functie de domeniu (producție agricolă sau procesare) intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

Rata ajutorului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

 • Pentru sectorul producției agricole intensitatea sprijinului nerambursabil, se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare pentru:
 • Investiţiile realizate de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare,
 • Proiectele integrate;
 • Operațiunile sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiile legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specific/semnificative, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
 • Pentru sectorul prelucrării producției agricole intensitatea sprijinului nerambursabil, se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare pentru:
 • Operațiunile sprijinite în cadrul PEI;
 • Proiectele depuse de o fuziune a unei organizații de producători.

Rata sprijinului combinat, pentru ambele domenii, nu poate depăși 90% .

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor enumerate în Anexa I la TFEU vor respecta intensităţile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click Aici.

Documentele justificative, numerotate conform Cererii de Finanțare, pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M2/2A  sunt următoarele:

1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE, obligatoriu pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și opțional pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).

(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie)

Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/2016.

Atenție! Art 15 aferent HG 907/2016 ,

”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii:

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenție au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.

c) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare

Important!

– numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile.

– devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei.

– se va atașa ”foaia de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului.

– se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de santier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.

– părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.

– în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea.

– în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”).

– Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora).

– în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, cu respectarea limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, chiar și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu extras din BD cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020, valabil la momentul elaborării SF.

ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

– În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

1.d) Memoriu Justificativ pentru proiecte fără construcții-montaj.

 2.SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de finanțare se vor depune ultimile trei situaţii financiare.

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la Dosarul cererii de finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere – formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015,(cod fisca), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va depune nici un document în acest sens.

Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea pe bază de norma de venit.

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:

– data producerii pagubelor;

– cauzele calamităţii;

– să certifice poziția persoanei în societate;

– gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.

3.a1)  COPIE DUPĂ ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi/ sau contractul de concesiune sau alt document (încheiat la notar) care să certifice dreptul de folosinţă al terenului. Perioada de folosință a terenului va fi cea minimă prevăzută în lege pentru asemenea tripuri de contracte.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

 – suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces)

 Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi

Atenţie! Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie.

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii,numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus in folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani.

 b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,:

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT (ÎNCHEIAT LA NOTAR) care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect ;

b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile.

Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

– suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

Atenţie! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de construire/desființare:

– drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă autentică de un notar public.

– drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiția.

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului.

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:

1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare se depune dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, cererea de finanțare și extrasul din Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA.

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine – ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei.

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.

2) Pașaportul emis de ANZ pentru ecvideeele cu rasă de origine.

4.CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.

9.Pentru unitățile care se modernizează:

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.

10.a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

b) STATUT pentru: Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, ), Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare; Asociație înființAtă conform OG 26/2000 completările și modificările ulterioare.

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală.

Atenție! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se instalează, fiind managerul exploataţiei) sau pentru angajatul care deţine funcţia de manager al exploataţiei agricole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta şi documentele care să certifice poziția persoanei în societate:

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă.

Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/acreditata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificari.

Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare.

12.ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor noi sau

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul)

13.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA de PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR

13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitii a semintelor, şi documentul oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/ documentul de calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menţionate (ex:eticheta oficială).

14.CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ.

15.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor care obțin după implementarea proiectului, un produs ecologic)

15.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice primare/finite emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent).

16.Studiu OSPA privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor agricole din sectorul vegetal; se va specifica poziția și potențialul corespunzător în care se regăsește localitatea/localitățile în care își desfășoară activitatea aplicantul.

 17.DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european.

18.ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou la ultima plată).

 19.ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești, (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou la ultima plată).

 20.DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA FIRME ÎN DIFICULTATE

21.ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii proiectului: ( de ex. copia autorizației de gospodărire a apelor a ANIF/entității care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la care se branșează solicitantul, etc )

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsesc în Ghidul Solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici .

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL Covurlui click Aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.crt. Criterii de selecție Punctaj Documente verificate
1 Numărul de locuri de muncă create:

 

 

 

 

 

 

–      1-2  locuri de muncă

–      Minim 3 locuri de muncă

Max. 15

 

 

 

 

 

 

10

15

SF/MJ
2 Beneficiarul are vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare, 10 Carte de identitate
3 Beneficiarul este o formă asociativă 10 SF/MJ
4 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel european, etc); 10 SF/MJ
5 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de specialitate (mediu/ridicat). 10 SF/MJ
6 Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici.

 

 

 

 

 

 

(4.000 SO – 8.000 SO)

10 SF/MJ
7 Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea producției obținute; 10 SF/MJ
8 Proiecte care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile; 15 SF/MJ
9 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole.

 

 

 

 

 

 

–      Certificat competențe în domeniul agricol

–      Studii liceale în domeniul agricol

–      Studii superioare în domeniul agricol

Max. 10

 

5

7

10

Diplomă/cerificat de absolvire
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte  

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Comitetul de selecție se întrunește în luna iunie 2018, (numai dacă se depun  proiecte).

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

               0742 292 703                                                                                                    


Anunt lansare apel de selecție M8 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.6/2018 M8/6C „Dezvoltarea tehnologiilor informaționale (TIC) în spațiul rural

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 11.04.2018.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 11.05.2018.

Fondurile disponibile pentru Măsura M8/6C, în această sesiune sunt de   14.840 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 14.840 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • 90% pentru proiectele generatoare de venit;
 • 100% pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica;
 • 100% pentru proiectele negeneratoare de venit;

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click Aici.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M5/6B  sunt următoarele:

1.1 Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.

1.2 Memoriu Justificativ, întocmit conform legislaţiei în vigoare (pentru proiecte care vizează achiziții simple, bunuri fără montaj).

2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2 Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente;

sau

3.3  Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare.

5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

 • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
 • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
 • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 9) este orientativ!

6.1. Certificat de înregistrare fiscală

6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

şi

6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG

7. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sub forma:

7.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau

7.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

8. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor – sociale și de interes public deservite direct de proiect.

9. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamanetul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă în ultimii zece ani pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

10. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.

11. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

12. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

13. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului).

14. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsește în Ghidul solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL COVURLUI click Aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

 

 

 

 

 

 

crt.

Criterii de selecție Punctaj Documente

 

 

 

 

 

 

verificate

1 Numărul de locuri de muncă create 25 Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ
2 Proiecte care sprijină e-guvernarea 25 Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ
3 Principiul gradului de acoperire a comunităților deservite 25 Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ
4 Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării 25 Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 25 puncte  

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Comitetul de selecție se întrunește  în luna mai 2018, (numai dacă se depun  proiecte).

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

               0742 292 703                                                                                                    


 Anunt lansare apel de selecție M2 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.5/2017 M2/2A ” Dezvoltarea exploatațiilor agricole, procesarea și comercializarea produselor agricole”

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 31.10.2017.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.11. 2017.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M2/2A, în această sesiune sunt de  210.684 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 40.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

În functie de domeniu (producție agricolă sau procesare) intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

Rata ajutorului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

 • Pentru sectorul producției agricole intensitatea sprijinului nerambursabil, se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare pentru:
 • Investiţiile realizate de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare,
 • Proiectele integrate;
 • Operațiunile sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiile legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
 • Pentru sectorul prelucrării producției agricole intensitatea sprijinului nerambursabil, se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare pentru:
 • Operațiunile sprijinite în cadrul PEI;
 • Proiectele depuse de o fuziune a unei organizații de producători.

Rata sprijinului combinat, pentru ambele domenii, nu poate depăși 90% .

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor enumerate în Anexa I la TFEU vor respecta intensităţile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click Aici.

Documentele justificative, numerotate conform Cererii de Finanțare, pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M2/2A  sunt următoarele:

1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE, obligatoriu pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și opțional pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).

(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie)

Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/2016.

Atenție! Art 15 aferent HG 907/2016 ,

”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii:

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenție au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.

c) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.

Important!

– numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile.

– devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei.

– se va atașa ”foaia de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului.

– se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de santier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.

– părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.

– în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea.

– în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”).

– Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora).

– în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, cu respectarea limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, chiar și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu extras din BD cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020, valabil la momentul elaborării SF.

ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

– În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

1.d) Memoriu Justificativ pentru proiecte fără construcții-montaj.

 2.SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de finanțare se vor depune ultimile trei situaţii financiare.

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la Dosarul cererii de finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere – formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015,(cod fisca), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va depune nici un document în acest sens.

Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea pe bază de norma de venit.

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:

– data producerii pagubelor;

– cauzele calamităţii;

– să certifice poziția persoanei în societate;

– gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.

3.a1)  COPIE DUPĂ ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi/ sau contractul de concesiune sau alt document (încheiat la notar) care să certifice dreptul de folosinţă al terenului. Perioada de folosință a terenului va fi cea minimă prevăzută în lege pentru asemenea tripuri de contracte.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

– suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces)

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi

Atenţie! Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie.

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii,numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus in folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani.

 b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,:

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect ;

b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile.

Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

– suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

Atenţie! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de construire/desființare:

– drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă autentică de un notar public.

– drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiția.

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului.

 c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:

1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare se depune dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, cererea de finanțare și extrasul din Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA.

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine – ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei.

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.

2) Pașaportul emis de ANZ pentru ecvideeele cu rasă de origine.

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.

9. Pentru unitățile care se modernizează:

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.

10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

b) STATUT pentru: Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, ), Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare; Asociație înființAtă conform OG 26/2000 completările și modificările ulterioare.

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală.

Atenție! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se instalează, fiind managerul exploataţiei) sau pentru angajatul care deţine funcţia de manager al exploataţiei agricole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta şi documentele care să certifice poziția persoanei în societate:

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă.

Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/acreditata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificari.

Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare.

12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor noi sau

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul)

13.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA de PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR

13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitii a semintelor, şi documentul oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/ documentul de calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menţionate (ex:eticheta oficială).

 14.CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ.

15.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor care obțin după implementarea proiectului, un produs ecologic)

15.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice primare/finite emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent).

16. Studiu OSPA privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor agricole din sectorul vegetal; se va specifica poziția și potențialul corespunzător în care se regăsește localitatea/localitățile în care își desfășoară activitatea aplicantul.

17. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european.

18. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL

emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou la ultima plată).

 19. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI

emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești, (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou la ultima plată).

 20. DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA FIRME ÎN DIFICULTATE

21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii proiectului: ( de ex. copia autorizației de gospodărire a apelor a ANIF/entității care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la care se branșează solicitantul, etc )

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsesc în Ghidul Solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici .

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL Covurlui click Aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.crt. Criterii de selecție Punctaj Documente verificate
1 Numărul de locuri de muncă create:

 

 

 

 

 

 

–      1-2  locuri de muncă

–      Minim 3 locuri de muncă

Max. 15

 

 

 

 

 

 

10

15

SF/MJ
2 Beneficiarul are vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare, 10 Carte de identitate
3 Beneficiarul este o formă asociativă 10 SF/MJ
4 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel european, etc); 10 SF/MJ
5 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de specialitate (mediu/ridicat). 10 SF/MJ
6 Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici.

 

 

 

 

 

 

(4.000 SO – 8.000 SO)

10 SF/MJ
7 Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea producției obținute; 10 SF/MJ
8 Proiecte care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile; 15 SF/MJ
9 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole.

 

 

 

 

 

 

–      Certificat competențe în domeniul agricol

–      Studii liceale în domeniul agricol

–      Studii superioare în domeniul agricol

Max. 10

5

7

10

Diplomă/ certificat de absolvire
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte  

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Comitetul de selecție se întrunește  pentru anul 2017, (numai dacă se depun  proiecte) în luna decembrie pentru proiecte depuse până la 30.11.2017.

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                  0742 292 703                                                                                                     


Decizia nr.11 din 23.10.2017 preluare temporară a atribuțiilor


Anunt lansareapel de selecție M6 scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.4/2017 M6/6A ”Investiții în infrastructura aferentă serviciilor sociale destinate persoanelor vulnerabile”

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 29.09.2017 – Sesiune continuă anul 2017.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.11. 2017/ data epuizării fondurilor disponibile.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M6/6B, în această sesiune sunt de   280.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 90.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi obligatoriu menționată în anunțul de lansare a sesiunii de primire de cereri de finanțare.
 • Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța măsurii pentru dezvoltarea teritoriului și numărul de proiecte ce se preconizează a fi finanțate prin măsură, în concordanță cu indicatorii asumați.
 • Ajutorul public nerambursabil se acordă astfel:
 • 90% pentru proiectele generatoare de venit;
 • 100% pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica;
 • 100% pentru proiectele negeneratoare de venit.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click Aici.

Documentele justificative, numerotate conform Cererii de Finanțare, pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M6/6B  sunt următoarele:

1.Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

sau

3.3 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare.

 5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

 • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
 • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 9) este orientativ!

6.1. Certificat de înregistrare fiscală

6.2. În cazul ADI/ONG – Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG.

 11. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică (doar pentru proiectele care necesită acest aviz)

sau

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau

11.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

 12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamanetul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă în ultimii zece ani pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

13. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, (dacă este cazul).

14. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

18. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

 19. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului)

 21. Alte documente justificative (se vor prezenta de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsesc în Ghidul Solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici .

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL Covurlui click Aici.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.crt. Criterii de selecție Punctaj Documente verificate
1 Numărul de parteneri implicați:

 

 

 

 

 

 

–      Minim 2 parteneri

–      Mai mult de 2 parteneri

Max. 20

 

 

 

 

 

 

10

20

SF
2 Numărul de locuri de muncă create:

 

 

 

 

 

 

–      Un loc de muncă

–      2-3 locuri de muncă

–      Minim 4 locuri de muncă

Max. 20

 

 

 

 

 

 

10

15

20

SF
3 Numărul de beneficiari finali vizați în grupul țintă:

 

 

 

 

 

 

–      10-20 beneficiari finali

–      Mai mult de 20 beneficiari finali

Max. 20

 

 

 

 

 

 

10

20

SF
4 Principiul gradului de acoperire a comunităților deservite:

 

 

 

 

 

 

–      1.000-2.500 locuitori

–      Mai mult de 2.500 locuitori

Max. 20

 

 

 

 

 

 

10

20

SF
5 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă. 20 SF
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte  

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare click Aici.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click Aici.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Comitetul de selecție se întrunește  pentru anul 2017, (numai dacă se depun  proiecte) în luna decembrie pentru proiecte depuse până la 30.11.2017.

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

               0742 292 703                                                                                                    


Anunt lansare apel de selecție M4 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.3/2017 M4/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 30.08.2017 – Sesiune continuă anul 2017.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.11. 2017/ data epuizării fondurilor disponibile.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M4/6A, în această sesiune sunt de   390.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 78.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi comunicată în Ghidul Solicitantului pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de lansare a sesiunii de primire de cereri de finanțare.
 • Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța măsurii pentru dezvoltarea teritoriului, resursele financiare limitate ale potențialilor investitori din teritoriu și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate prin măsură.
 • Intensitatea maximă a sprijinului public nerambursabil este de 90%;

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click AICI.

Documentele justificative, numerotate conform Cererii de Finanțare, pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M4/6A  sunt următoarele:

1.1    a) Studiul de Fezabilitate, pentru proiectele care prevăd construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism şi va întocmi Studiul de Fezabilitate.

Important!

În cadrul Studiului de Fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente:

cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în Studiul de Fezabilitate;;

devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi să poarte ștampila elaboratorului documentaţiei::

– „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului.

– detalierea capitolului 3 pct. 3.5Cheltuieli pentru proiectare şi a capitolului 5 – pct. 5.1 Organizare de şantier în ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din care rezultă valoarea totală per sub-capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi;

părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), care trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator;

– în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”)

devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru proiecte care propun prestarea de servicii. Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a Agenţiei, sau sunt nejustificate prin numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.

– în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul de Fezabilitate se ataşează:

b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

şi

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor,

1.2  Memoriu Justificativ pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 14 din Ghidul solicitantului).

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere – formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare. Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.

sau

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)

şi/sau

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);

Sau

2.4  Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ.

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară

 1. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor :

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:

a) Dreptul de proprietate privată

b) Dreptul de concesiune

c) Dreptul de superficie.

De ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de superficie, contract de schimb, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care legea prevede aceasta;

Documentele trebuie să fie încheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială.

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:

a) dreptul de proprietate privată,

b) dreptul de concesiune,

c) dreptul de superficie,

d) dreptul de uzufruct;

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;

f) împrumutul de folosință (comodat)

g) dreptul de închiriere/locațiune.

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.

Documentele trebuie să fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu excepția contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru cladiri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.

În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru terenuri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

– suprafaţa concesionată la zi – dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.

3.3 Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi și/sau modernizarea construcțiilor existente.

Atenţie!

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare în cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008:

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.

Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de Finanţare în câmpul ‘’Alte documente”

4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul” pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole (dacă este cazul),

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului)

Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)

14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.

15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.

16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).

17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firma în dificultate„, semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.

18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)

19. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de Finanțare solicitantul a obținut venituri din exploatare, iar veniturile din activitățile agricole reprezentă cel puțin 50% din acestea.

23.Alte documente (după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click AICI.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsesc în Ghidul Solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare click AICI.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL Covurlui click AICI.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.crt. Criterii de selecție Punctaj Documente verificate
1 Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole

 

 

 

 

 

 

Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.

* în UAT-ul din actualul teritoriu GAL.

10 APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ Documente financiar contabile
2 Prioritizarea activităților meșteșugărești tradiționale 15 SF/MJ
3 Principiul prioritizării activităților direct productive față de prestările de servicii 10 SF/ MJ
4 Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în ariile naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 10 Anexa 11
5 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice: Max. 15 Documente financiar contabile
5.1 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 15
5.2 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 10
6 Numărul de locuri de muncă create: Max. 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF/ MJ

–      1 loc de muncă 10
–      2  locuri de muncă 20
–      Minim 3 locuri de muncă 30
7 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă. 10 SF/ MJ
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 25 puncte  

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare click AICI.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor click AICI.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Comitetul de selecție se întrunește  pentru anul 2017, (numai dacă se depun  proiecte) astfel:

 • În luna noiembrie pentru proiecte depuse până la 31.10.2017,
 • În luna decembrie pentru proiecte depuse până la 30.11.2017.

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                0742 292 703                                                                                                    


În vederea simplificării procedurilor de elaborare și depunere a proiectelor pe măsurile: M2/2A, M3/3A, M4/6A, M5/6B, pentru obiectivele de investiții fără construcții-montaj, avizele (notificările) de la DSP și DSVSA, se vor depune la AFIR obligatoriu până la contractare, împreună cu celelalte documente solicitate prin notificare.

La momentul depunerii proiectului la GAL, solicitantul va depune la secțiunea ”Alte documente” din Cererea de Finanțare, o declarație pe propria răspundere că va obține aceste documente până la contractare.

Se vor face modificările corespunzătoare în G.S și C.F.

Publicat astăzi 27.07.2017


La rubrica „Măsuri” de pe acest site a fost publicată varianta consultativă a Ghidului Solicitantului pentru măsura M4 – Dezvoltarea sectorului non-agricol.

Perioada de consultare publică este de 10 (zece) zile lucrătoare de la data publicării anunțului .

După încheierea acestei perioade, în foarte scurt timp, Ghidul Solicitantului va fi publicat în forma finală și se va deschide sesiunea de primire ale Cererilor de Finanțare pe respectiva măsură.

Vom analiza observațiile și sugestiile Dumneavoastră și în măsura încadrării lor în prevederile Fișei Măsurii din SDL și PNDR 2014-2020, vor fi luate în considerație la elaborarea formei finale a G.S.

Publicat astăzi 26.07.2017


Conform Adresa Raspuns Nr.E16.197 din 28.06.2017,  la măsura M5/6B „Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice locale și a serviciilor de bază”, se permite și depunerea de Cereri de Finanțare cu Memoriu Justificativ pentru proiectele de investiții cu achiziții simple, bunuri fără montaj.

Publicat în 13.07.2017


 Anunt lansare apel de selecție M7 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.2/2017 M7/6B „Protejarea și valorificarea patrimoniului de interes local

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 30.06.2017 – Sesiune continuă anul 2017.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.11. 2017/ data epuizării fondurilor disponibile.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M7/6B, în această sesiune sunt de   315.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 90.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de venit..
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate public.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click AICI.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M7/6B  sunt următoarele:

1.1 Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).

1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor).

Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu cultural clasa (grupa) B, documentaţia va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 5596-VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005.

Intervențiile asupra monuentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a componentelor artistice (decorațiuni murale, pictură murală, etc) ale căror avize sunt emise doar de Ministerul Culturii.

2. Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte:

3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate),

sau

3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare al ONG-urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate/societăților comerciale pe o perioada de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare;

4.Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

5.1. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):

 • necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
 • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)
 • nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

5.2 Hotărârea Adunării Generale/ Organului de conducere pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):

 • necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării;
 • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
 • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

6.1. Certificatul de înregistrare fiscală

6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, sau

6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc), sau

6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC.

7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).

8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

9. Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică sub forma

9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică,

sau

9.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

10. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Judeţene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B sau neclasificat şi că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată).

11.Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor interveții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

12.Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

13. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

14. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului).

15. Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B conform Legii 422/2001 și copie Monitorul Oficial al României Partea I în care a fost publicat, dacă este cazul.

16. Alte documente justificative (se vor prezenta de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor, click AICI.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsesc în Ghidul Solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare, click AICI .

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL Covurlui, click AICI.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

 

 

 

 

 

 

crt.

Criterii de selecție Punctaj Documente

 

 

 

 

 

 

verificate

1 Proiecte realizate în parteneriat:

 

 

 

 

 

 

–      Minim 2 parteneri

–      Mai mult de 2 parteneri

Max. 20

 

 

 

 

 

 

10

20

Acord de parteneriat
2 Proiecte cu un impact benefic asupra mediului. 20 Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ
3 Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă:

 

 

 

 

 

 

–      1-2  locuri de muncă

–      Minim 3 locuri de muncă

Max. 20

15

20

Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ
4 Proiecte depuse de organizații ale minorităților naționale sau care au ca grup țintă membrii unor asemenea comunități. 20 Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ
5 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară. 20 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte  

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare, click AICI.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor, click AICI.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Comitetul de selecție se întrunește  pentru anul 2017, (numai dacă se depun  proiecte) astfel:

 • În luna august pentru proiecte depuse până la 31.07.2017,
 • În luna octombrie pentru proiecte depuse până la 30.09.2017,
 • În luna decembrie pentru proiecte depuse până la 30.11.2017.

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

                0742 292 703                                                                                                    


 Anunt lansare apel de selecție M5 – scurt


ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  S.1/2017 M5/6B „Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice locale și a serviciilor de bază

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER –

Data lansării apelului de selectie este 30.06.2017 – Sesiune continuă anul 2017.

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.11.2017/ data epuizării fondurilor disponibile.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura M5/6B, în această sesiune sunt de   600.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 90.000 euro.

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel:

 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de venit.
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
 • Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), click AICI.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru Măsura M5/6B  sunt următoarele:

1.1 Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.

1.2 Memoriu Justificativ (în cazul dotărilor)

Pentru proiecte care vizează achiziții simple, bunuri fără montaj.

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

sau

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)

3.4 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare.

5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul).

6. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

 • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
 • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
 • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 9) este orientativ!

7.1. Certificat de înregistrare fiscală

7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

şi

7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG

8. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sub forma:

8.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau

8.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

9. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor – sociale și de interes public deservite direct de proiect.

10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamanetul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă în ultimii zece ani pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

11.1 Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiinţarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă.

sau

11.2 Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.

11.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.

sau

11.4 În situaţia în care infrastructura de apă/apă uzată existentă a fost pusă în funcţiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare: Procesul verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare;

12. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul

13. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

14. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

15. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului).

16. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor , click AICI.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsește în Ghidul solicitantului – Secțiunea 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare, click AICI .

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL COVURLUI, click AICI.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

 

 

 

 

 

 

crt.

Criterii de selecție Punctaj Documente

 

 

 

 

 

 

verificate

1 Proiecte realizate în parteneriat 10 Acord de parteneriat
2 Proiecte cu un impact benefic asupra mediului 15 Studiu de Fezabilitate
3 Proiecte care utilizează resurse  de energie regenerabilă 10 Studiu de Fezabilitate
4 Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă cu normă întreagă 10 Studiu de Fezabilitate
5 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 10 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene
6 Proiecte care se implementează în localități cu grad de sărăcie ridicat, astfel:

 

 

 

 

 

 

–          localitaţi cu grad de sărăcie ridicat      (rată sărăcie  >55%)

–          localitaţi cu grad de sărăcie mediu       (rată sărăcie 40%-55%)

–          localitaţi cu grad de sărăcie scazut       (rată sărăcie  <40%)

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.

Max. 15

 

15

 

10

 

5

 

 

Studiu de Fezabilitate, Lista comunelor și a grdului de sărăcie aferent
7 Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi rutiere:

 

 

 

 

 

 

–          cu drumuri județene;

–          cu drumuri naționale.

Max. 15

 

10

15

Studiu de Fezabilitate
8 Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată a perioadelor de secetă 15 Studiu de Fezabilitate
  TOTAL 100  
Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte  

”Lista comunelor și a grdului de sărăcie aferent” este postat pe site-ul www.afir.info.

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare, click AICI.

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului – Secțiunea 7 – Selecția proiectelor, click AICI.

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00.

Comitetul de selecție se întrunește  pentru anul 2017, (numai dacă se depun  proiecte) astfel:

 • În luna august pentru proiecte depuse până la 31.07.2017,
 • În luna octombrie pentru proiecte depuse până la 30.09.2017,
 • În luna decembrie pentru proiecte depuse până la 30.11.2017.

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie.

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact:

www.gal-covurlui.ro

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                   

Telefon :   0742 760 016

               0742 292 703                                                                                                    


La rubrica „Măsuri” de pe acest site au fost publicate în data de 22.06.2017 variantele finale ale Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile:

 1. M5 – Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice locale și a serviciilor de bază;

 2. M7 – Protejarea și valorificarea patrimoniului de interes local.

 


Perioada de consultare a Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile: M5, M6 și M7 se prelungește până în data de 31 mai 2017.

 


La rubrica „Măsuri” de pe acest site au fost publicate variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile:

 1. M5 – Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice locale și a serviciilor de bază;

 2. M6 – Investiții în infrastructura aferentă serviciilor sociale destinate persoanelor  vulnerabile;

 3. M7 – Protejarea și valorificarea patrimoniului de interes local.

Perioada de consultare publică este de 10 (zece) zile lucrătoare de la data publicării anunțului .

După încheierea acestei perioade, în foarte scurt timp, Ghidurile Solicitantului vor fi publicate în forma finală și se vor deschide sesiunile de primire ale Cererilor de Finanțare pe respectivele măsuri.

Vom analiza observațiile și sugestiile Dumneavoastră și în măsura încadrării lor în prevederile Fișei Măsurii din SDL și PNDR 2014-2020, vor fi luate în considerație la elaborarea formei finale a G.S.

Publicat astăzi 26.04.2017

 

Asociatia GAL  Covurlui va prezinta „Programul de achizitii pentru proiectulC19401054011621818316 / 12.12.2016„  CLICK AICI – Programul de achizitii pentru proiect
Publicat astazi 14.02.2017

Asociatia GAL  Covurlui va prezinta „Rezultatul concursului pentru ocuparea locurilor de munca vacante”  CLICK AICI
Publicat astazi 07.12.2016

Asociatia GAL  Covurlui, ONG – persoana juridica de drept privat, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a urmatoarelor functii:
 • MANAGER – CODUL COR: 112028
 • ASISTENT MANAGER + ANIMATOR – CODUL COR: 334303
 • EVALUATOR PROIECTE SI SPECIALIST MONITORIZARE – CODUL COR: 241263
 • MANAGER FINANCIAR – RESPONSABIL FINANCIAR CONTABIL – CODUL COR: 121125
 • CONSILIER JURIDIC – CODUL COR: 261103
          Pentru a ocupa un post contractual candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs in conformitate cu fisa postului;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
            Concursul se va organiza la sediul Asociatiei GAL Covurlui, conform calendarului urmator:
 • 05 decembrie 2016, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 decembrie 2016, ora 11:00: proba scrisă;
 • 06 decembrie 2016, ora 13:00: proba practică;
 • 06  decembrie 2016, ora 15:00: proba interviu;
 • 07  decembrie 2016, ora 17:00: publicarea rezultatelor.
  Termenul de contestatie a rezultatelor este de 24 ore de la publicarea  rezultatelor.
             Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
            Detalii privind condiţiile specifice sunt disponibile accesând fisele de post corespunzatoare fiecaturi post scos la concurs. Relații suplimentare se obțin la sediul Asociatiei GAL Covurlui, telefon 0742/760.016.
            Bibliografie:
–  PNDR 2014 – 2020;
–  Ghidul Solicitantului  pentru Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală;
–  Ghidul Solicitantului  pentru Submăsura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare.