MASURI

REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE SELECTARE A PROIECTELOR ÎN CADRUL GAL

În urma consultării  tuturor  partenerilor relevanți (publici, privaţi, ONG) din teritoriul  Asociației GAL Covurlui şi pe baza analizei diagnostic și analizei SWOT, au fost  stabilite 8 măsuri relevante care vor asigura îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriu, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor, priorităților UE  în materie de dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție ale acestora. În această etapă au fost implicaţi toţi actorii cheie din teritoriu, documentele relevante în acest sens fiind atașate în Anexa 6.

Obiectivele de dezvoltare rurala care vor fi atinse prin implementarea SDL sunt rezultatul solutionarii nevoilor identificate în teritoriu. Măsurile prin care se vor finanta investitiile specifice teritoriului LEADER Asociația GAL Covurlui, contribuie la indeplinirea celor trei obiective de dezvoltare rurala ale PAC prevazute in Reg.1305/2013.

Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurala se va realiza prin intermediul a 4 prioritati de dezvoltare rurala: P1 – Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; P3 – Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Pe lângă obiectivele și  prioritățile similare cu cele ale U.E., s-au evidențiat și câteva specifice zonei GAL Covurlui:

  • Creșterea performanței economice a exploatațiilor de mici dimensiuni;
  • Crearea de condiții în vederea comercializării produselor la prețuri avantajoase atât pentru fermier cât și pentru consumatorul final.
  • Folosirea resurselor energetice locale (în special deșeuri agricole și energie eoliană și solară);
  • Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei rurale sub toate cele trei aspecte:fizică, psihică şi socială;
  • Integrarea / reinserția socio-culturală a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.
  • Îmbunătăţirea guvernanţei locale.
  • Sprijinirea dezvoltării sectorului neagricol ( producție / prestării de servicii și crearea de locuri de muncă ) din mediul rural.
  • Creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației,

Includerea măsurilor în strategie se bazează pe o abordare integrată a nevoilor de dezvoltare locală, sprijinul fiind direcționat către relativ puține sectoare, asigurând astfel dezvoltarea mai puternică a unor domenii de intervenție din regulamentul 1305 / 2013, identificate ca prioritare și la nivel de GAL: 1A, 2A, 3A, 6A, 6B si 6C.

Obiectiv-ul de dezvolta-re rurală 1

 

Priorități de dezvolta-re rurală Dome- nii de inter – venție Măsuri Indicatori de rezultat
P1 1A

 

M1 – Ridicarea nivelului de cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală Numărul total de participanti instruiti – 30
Numar de locuri de muncă create – 0
Cheltuiala publică totală – 15.000 €
Obv. transversale Mediu, climă și inovare.
P2 2A

 

M2 – Dezvoltarea exploatațiilor agricole, procesarea și comercializarea produselor agricole Numărul de exploatatii / beneficiari sprijiniți – 5
Numărul de locuri de muncă create – 3
Cheltuiala publică totală – 150.000 €
Obv. transversale Mediu, climă și inovare.
P3 3A

 

M3 – Stimularea înființării și sprijinirea formelor asociative din agricultură Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri / organizații de producători – 5
Numărul de locuri de muncă create – 1
Cheltuiala publică totală – 40.000 €
Obv. transversale Mediu, climă și inovare.
Obiectivul de dezvoltare rurală 3

 

P6 6A

 

 

M4 – Dezvoltarea sectorului non-agricol Numărul de locuri de muncă create – 4
Cheltuiala publică totală – 280.000 €
Obv. transversale Mediu, climă și inovare.
6B

 

M5 – Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice locale și a serviciilor de bază Populația netă care  beneficiază  de servicii/infrastructuri  îmbunătățite  – 15.000
Numărul de locuri de muncă create – 3
Număr de comune sprijinite – 7
Cheltuiala publică totală – 438.500 €
Obv. transversale Mediu și climă.
6B

 

M6 – Investiții în infrastructura aferentă serviciilor sociale destinate persoanelor vulnerabile Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite – 60
Numărul de locuri de muncă create – 3
Cheltuiala publică totală – 195.000 €
Obv. transversale Mediu și inovare.
6B

 

M7 – Protejarea și valorificarea patrimoniului de interes local Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite – 5.000
Numărul de locuri de muncă create – 1
Numărul de așezăminte culturale sprijinite – 2
Numărul persoanelor de etnie romă, care beneficiază de servicii îmbunătățite – 15
Cheltuiala publică totală – 213.600 €
Obv. transversale Mediu, Clima si Inovare.
6C M8 – Dezvoltarea tehnologiilor informaționale (TIC) în spațiul rural Numărul de locuri de muncă create – 1
Populația netă care beneficiază de servicii TIC –  20
Cheltuială publică totală –  12.005,30 €
Obv. transversale Mediu, Clima si Inovare.

Valoarea numerica dar si procentuala a alocarii financiare pe prioritati este prezentata in Anexa 4- Planul de finantare.

Masurile propuse in SDL au alocari financiare stabilite pe baza nevoilor si prioritatilor rezultate in urma activitatilor de animare, consultare si informare in raport cu ierarhizarea prioritatilor prezentate. Se observă că s-au alocat finanțări mai importante pentru acțiuni destinate satisfacerii unor cerințe legate de infrastructura fizică și servicii de bază, prezervarea patrimomiului rural, sprijinirea grupurilor vulnerabile, dezvoltarea sectorului neagricol, domenii cu maximă rezonanță  în ridicarea calității vieții în mediul rural.

Domeniul agricol are o finanțare  mai modestă, direcționată în special spre investiții inovative sau sprijinirea înființării și funcționării formelor asociative. Proiectele, chiar dacă vor fi mult mai puține decât în perioada anterioară ( 2013-2015 ), vor constitui exemple de bună practică pentru alți fermieri, aceștia putând accesa(inclusiv cu sprijinul specialiștilor din GAL), mai multe proiecte prin PNDR.

Justificarea dimensiunii alocarilor financiare pe masuri este prezentata detaliat pentru fiecare masura la Cap. V – Prezentarea masurilor.

Caracterul integrat se evidențiază prin existența unor măsuri sinergice, dar și a unor măsuri complementare. De fapt, obiectivele europene și cele locale, prioritățile, domeniile de intervenție, măsurile se interpătrund și deseori se potențiază unele pe altele.

Caracterul inovator se observă din fișele măsurilor propuse, întrucât ele nu sunt similare celor din PNDR (nici una), la fiecare existând aspecte inovatoare.

În conformitate cu prevederile Reg.1305/2013 al U.E., a Reg.808/2014 al C.E. și prevederile G.S., am atașat fiecărei măsuri indicatori de monitorizare specifici. Aceștia vorfi avuți în vedere la monitorizarea implementării SDL.

Am acordat o atenție deosebită unor situații speciale care ar putea apărea în implementare. Astfel. un proiect de investiții în infrastructura aferentă serviciilor sociale poate fi complementar cu un proiect prin axa 5 a POCU, pentru susținerea costurilor de funcționare ale respectivei investiții, iar aplicantul trebuie să fie acreditat ca furnizor de servicii sociale. Nu se vor putea finanța infrastructuri sociale cu caracter rezidențial.

În abordarea problematicii legate de evitarea segregării considerăm că este mai firesc să instituim posibilitatea accesării cu prioritate pentru entitățile sau persoanele de etnie rromă,la mai multe măsuri, decât dedicarea unei măsuri speciale pentru etnia respectivă.