DESPRE NOI

harta-gal

Parteneriatul GAL Covurlui este alcătuit dintr-un număr de 15 comunități (14 comune și un oraș), 12 din județul Galați și 3 din județul Vaslui, însumând un număr de 35.275 de locuitori și o suprafață de 994,83 km2. În perioada de programare 2014 – 2020, prin implementarea programului LEADER, parteneriatul GAL Covurlui își propune ca principale obiective:

 • reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;
 • modernizarea infrastructurii de bază și a serviciilor adecvate în zonele rurale;
 • creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă în zonele rurale;
 • conservarea patrimoniului local;
 • dezvoltarea locală prin abordarea LEADER;
 • îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural;
 • modernizarea infrastructurii TIC;
 • ridicarea gradului de cunoștințe a populației;
 • combaterea depopulării satelor;
 • ridiarea nivelului de trai al populației din GAL.

Prin proiectul LEADER, GAL Covurlui vizează sporirea dezvoltării economice și sociale a comunelor partenere, reducerea disparităților dintre urban – rural și promovarea incluziunii sociale.

În cadrul SDL, GAL Covurlui dorește selectarea unui set coerent de măsuri adaptate priorităților specifice teritoriului și valorificarea potențialul autentic local al teritoriului. Programul LEADER va contribui la dezvoltarea zonelor rurale din GAL, inclusiv a orașului Berești și va facilita implementarea proiectelor cu o abordare inovativă multisectorială și transversală, pentru a sprijini nevoile populației din teritoriul și a îndeplini obiectivele SDL.

Urmărind aceleași obiective generale și specifice ale P.A.C. ale U.E. și ale PNDR, programul LEADER în teritoriul nostru, își propune dezvoltarea comunităților locale GAL Covurlui într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora.

Valoarea adăugată a abordării LEADER în GAL Covurlui, derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii identificate la nivelul comunităților locate, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

Cele mai semnificative oportunități pentru parteneriatul GAL Covurlui în cadrul programului LEADER se regăsesc în următoarele domenii de acțiune:

 • diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători;
 • sprijinirea soluțiilor inovative în agricultură;
 • crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică și a serviciilor de bază;
 • creșterea atractivităţii și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;
 • îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile minoritare/ etnice;
 • protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural;

Considerăm că GAL Covurlui reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile locale partenere îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul parteneriatului GAL și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia. Pentru a sprijini acest demers se pune accentul pe: stimularea parteneriatelor, transferul de cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, dar mai ales, pe implicarea reală a cetățenilor din teritoriul GAL în deciziile strategice pe termen lung etc.

Prin măsurile de interes local ce ar putea fi finanțate prin programul LEADER în teritoriul GAL Covurlui se au în vedere și acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice prin promovarea de soluții inovative care să răspundă nevoilor identificate în acest sens în SDL. De asemenea, prin programul LEADER sunt încurajate investițiile ce vizează eficientizarea energiei și a consumului de apă, crearea și dezvoltarea de activități neagricole privind identificarea și utilizarea energiilor din surse regenerabile, promovarea utilizării surselor de energie regenerabile, contribuind astfel la dezvoltarea competitivității locale.

SDL GAL Covurlui joacă un rol important în dezvoltarea comunităților partenere. Prin capacitatea GAL Covurlui de a întruni interesele membrilor comunităţilor locale, se pot identifica soluţii inovatoare la problemele existente la nivel local. Inovarea în cadrul programului LEADER constă, aşadar, în modul în care GAL Covurlui abordează oportunităţile şi provocările identificate la nivel local şi în modul în care reuşeste să crească interesul pentru dezvoltarea proiectelor inovative de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural și natural. Astfel, la nivelul unei comunități locale, acțiunile inovative presupun finanțarea unor investiții/servicii care asigură îndeplinirea obiectivelor din SDL. În cadrul SDL pot fi dezvoltate măsuri inovative în orice domeniu pentru care au fost identificate nevoi specifice la nivelul comunității locale. Măsurile inovative pot viza inclusiv domenii precum: eficiența energetică și promovarea energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu material și imaterial inclusiv patrimoniu natural de interes local, piețe agricole, agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile și comunități dezavantajate etc.

GAL Covurlui va structura SDL în funcție de obiectivele PNDR 2014-2020 și în funcție de nevoile identificate în analiza diagnostic din SDL. Valoarea adăugată a LEADER reiese din faptul că strategiile trebuie să promoveze inovarea și să reflecte modalitatea în care aceasta este abordată în cadrul proceselor și activităților specifice. Se va acorda atenție în selecție măsurilor prin care se ating obiectivele transversale ale PNDR (inovarea, schimbări climatice și acțiuni de mediu).

Totodata în cadrul implementării programului LEADER, GAL Covurlui intenționează să desfășoare activități de cooperare finanțate prin sub-măsura 19.3 ”Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală” care să contribuie la îndeplinirea cel puțin a unuia dintre următoarele obiective din SDL:

– promovarea asociațiilor și grupurilor de producători;

– acțiuni care sprijină  grupurile vulnerabile;

– acțivități culturale comune, care contribuie la obiectivele SDL;

– abordările colective ale proiectelor de mediu;

– proiecte pilot care vizează oricare dintre acțiunile de mai sus;

– schimbul de experiență și bunele practici privind dezvoltarea locală.